گوهر رستگارزاده

درباره من

دکتر گوهر رستگارزاده
image

دانشیار گروه آموزشی فیزیک اتمی مولکولی @ دانشکده فیزیک

دکتر گوهر رستگارزاده دانشیار در رشته فیزیک از سال 1381 به طور رسمی همکاری خود را با دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان آغاز کرده اند. ایشان لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری خود را در سالهای 1358-1378 از دانشگاه صنعتی شریف اخذ و در دوره دکتری به مطالعه آشکارسازی پرتوهای کیهانی پرداخته اند. در حال حاضر ایشان سرپرست پروژه SURA(Semnan University Radio Array) هستند که اولین از نوع خود در خاور میانه است و آشکارسازی امواج رادیویی ثانویه های پرتو های کیهانی را در برنامه خود دارد. این آرایه در حال حاضر بر روی پشت بام دانشکده فیزیک نصب شده و با استفاده از 8 آنتن رادیویی از انواع دیپل و LPDA مشغول ثبت داده های رادیویی پرتو کیهانی است. علاوه بر این چون موضوع رساله کارشناسی ارشد ایشان ساخت لیزر Co2 بوده است ایشان به تدریس لیزر وپیشرفت های تجربی و نظری در اینمورد نیز علاقه مند هستند. تا کن...

محقق گوگل

(1401/2/26)

استنادات

104

h-index

6

i10-index

2

مؤلفین همکار

2

اسکوپوس

(1401/2/26)

استنادات

51

مقالات

31

h-index

5

مؤلفین همکار

23

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1371-1378

دکتری

دانشگاه صنعتی شریف

گرایش دوره دکتری در شاخه پرتو کیهانی و به راهنمایی پروفسور جلال صمیمی بوده است

تجارب

1371-1397

آشنایی با آشکارسازهای ذرات

دانشگاه سمنان

آشکارسازی ذرات ثانویه پرتو کیهانی با استفاده از آشکار سوسوزن و فتومولتی پلایر انجام میشود. بزودی در دانشگاه سمنان و در آزمایشگاه پرتو کیهانی از سه آشکار ساز سوسو زن برای تریگر خارجی آرایه رادیویی SURA استفاده خواهد شد.

1396-1397

آشکار سازی رادیویی پرتو های کیهانی

دانشگاه سمنان

در حال حاضر با نصب 8 آنتن رادیویی در پشت بام دانشکده فیزیک دانشگاه سمنان آشکار سازی امواج رادیویی پرتوهای کیهانی در حال انجام است.

1368-1369

ساخت لیزر گازی

دانشگاه صنعتی شریف

ساخت لیزر گازی Co2 به عنوان رساله کارشناسی ارشد در دانشگاه صنعتی شریف انجام و ساخت قطعه ای برای کنترل قطر پرتو خروجی به عنوان اختراع ثبت شد.

مهارت ها

تجربیات آزمایشگاهی در آشکارسازی ذرات و امواج رادیویی پرتوهای کیهانی

اولویت های پژوهشی

آشکار سازی پرتوهای کیهانی با استفاده از امواج رادیویی

تلسکوپهای پرتو ایکس

شبیه سازی پرتوهای کیهانی

شبیه سازی نوترینوهای کیهانی

ساخت لیزر های گازی

شبیه سازی انتشار پرتو های کیهانی در فضای میان کهکشانی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
Investigating the features of a pentagon array for studying Extensive Air Showers
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND(2020)
محمود بهمن آبادی, ^گوهر رستگارزاده*, 9021334006
An approach to identify the mass and energy of the primary cosmic rays around the knee region using arrival time distribution of secondary charged particles in extensive air showers
ADVANCES IN SPACE RESEARCH(2020)
^گوهر رستگارزاده*, 9021334006
SURA: Semnan University Radio Array
EXPERIMENTAL ASTRONOMY(2020)
^گوهر رستگارزاده*, 9511342001
استفاده از ساختار زمانی بهمنهای گستردة هوایی جهت تفکیک جرمی پرتوهای کیهانی
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2020)
^گوهر رستگارزاده*, 9311342001
Linear analysis of the non-axisymmetric secular gravitational instability
MONTHLY NOTICES OF THE ROYAL ASTRONOMICAL SOCIETY(2019)
محسن شاد مهری*, 9211342004, ^گوهر رستگارزاده
Investigation on the UHECR sources using CR-neutrino spectrum: A CRPropa3 simulation
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2019)
^گوهر رستگارزاده*, 9211342001
Radio Ground Footprints of Extensive Air Showers at the Location of the SURA Experiment
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2019)
9511342001, ^گوهر رستگارزاده*
Effects of different source characteristics on the propagated CR and secondary neutrino spectra: A CRPropa3 simulation
ADVANCES IN SPACE RESEARCH(2019)
^گوهر رستگارزاده*, 9211342001
مطالعۀ اندرکنش پرتوهای کیهانی بغایت پرانرژی با فوتونهای پس زمینه کیهانی توسط کُد شبیه سازی CRPropa3.0
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2018)
^گوهر رستگارزاده*, 9211342001
Primary mass discrimination of high energy cosmic rays using PNN and k-NN methods
ADVANCES IN SPACE RESEARCH(2018)
^گوهر رستگارزاده*, 8611337009
Estimating primary energy of cosmic rays by calculating secondary particles density in optimum distance from shower core
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D(2017)
^گوهر رستگارزاده*, 9121342002
وابستگی فاصلة بهینه به هندسه آرایه و مشخصات پرتوهای کیهانی
پژوهش سیستم های بس ذره ای(2017)
9121342002, ^گوهر رستگارزاده*
Mass discrimination of cosmic rays by topological multi-parametric patterns
NEW ASTRONOMY(2017)
9121342003, ^گوهر رستگارزاده*
Application of CORSIKA Simulation Code to Study Lateral and Longitudinal Distribution of Fluorescence Light in Cosmic Ray Extensive Air Showers
JOURNAL OF ASTROPHYSICS AND ASTRONOMY(2017)
زهرا باقری*, پانته ا داودی فر, ^گوهر رستگارزاده, میلاد شایان
Measurement of muon production depth in cosmic ray induced extensive air showers by time structure of muons at observation level
NEW ASTRONOMY(2015)
^گوهر رستگارزاده
Mass discrimination using the inferred depth of maximum through the particle densities measured at observation level
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D(2015)
^گوهر رستگارزاده
Nutrino-hadron spectrum from the propagation of UHE cosmic rays: A simulation with CRPropa 2.0
EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL PLUS(2015)
^گوهر رستگارزاده
Dependence of the muon pseudorapidity on the cosmic ray mass composition around the knee
INTERNATIONAL JOURNAL OF MODERN PHYSICS D(2014)
^گوهر رستگارزاده
Study of the Extensive air shower mass sensetive parameters in prototype of ALBORZ array
ADVANCES IN SPACE RESEARCH(2014)
^گوهر رستگارزاده
Energy, Altitude, and Mass Dependence of Steepness of the Lateral Distribution Function of Electrons and Muons in Extensive Air Showers
NUCLEAR INSTRUMENTS & METHODS IN PHYSICS RESEARCH SECTION A-ACCELERATORS SPECTROMETERS DETECTORS AND(2014)
^گوهر رستگارزاده
An investigation of using hump in the Cherenkov photon lateral distribution for Gamma-Hadron separation
(2014)
^گوهر رستگارزاده
شبیه سازی پرتوهای کیهانی و تعیین رابطه ارتفاع بیشینه توسعه بهمنهای گسترده هوایی (Hmax) با جرم و انرژی
(2006)
^گوهر رستگارزاده
رابطه جرم و انرژی پرتوهای کیهانی با تعداد میون ها الکترون های ثانویه
(2005)
^گوهر رستگارزاده
An investigation on the rise time characteristics of particles in extensive air showers
ADVANCES IN SPACE RESEARCH(2021)
^گوهر رستگارزاده*, 9311342001
On the behaviour of functions at the boundary conditions in the domain of the generalised momentum operators
PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS(2021)
9521342001, ^گوهر رستگارزاده*
Simulation of a Simple Wolter Telescope of Type I by Geant4 for Some Widely Used Materials
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2020)
9611342001, ^گوهر رستگارزاده*
Simulation of Performance of SURA Particle Detectors as an External Trigger
Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics(2020)
9611342002, ^گوهر رستگارزاده*
فرآیند واسنجی سیستم در آزمایش SURA
سی و ششمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1399(2020-08-22)
9711543002, 9511342001, 9811543001, ^گوهر رستگارزاده*
مجموعه اول تجزیه و تحلیل داده های تجربی ؛SURA-4
سی و ششمین کنفرانس ملی فیزیک ایران 1399(2020-08-22)
9511342001, ^گوهر رستگارزاده*
بررسی مشخصات فنی آرایه رادیویی SURA-4
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۸(2019-08-26)
9511342001, ^گوهر رستگارزاده, ^حمید مقدادی نیشابوری, 9711543002
SURA-4؛ نمونه اولیه آرایه رادیویی دانشگاه سمنان
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۸(2019-08-26)
^گوهر رستگارزاده*, 9511342001, 9711543002, ^حمید مقدادی نیشابوری
مطالعه نوترینوهای حاصل از انتشار پرتوهای کیهانی بغایت پرانرژی در فضای بین کهکشانی توسط کدُ شبیه سازی CRPropa 3.0
کنفرانس فیزیک ایران 97(2018-08-27)
^گوهر رستگارزاده*, 9211342001
فاز نخست فعالیت آرایه رادیویی دانشگاه سمنان
کنفرنس فیزیک ایران 97(2018-08-27)
9511342001, ^گوهر رستگارزاده*
امکانسنجی تفکیک جرمی و انرژی ذرات اولیه پرتوهای کیهانی با استفاده از پارامترهای توزیع بهمن زمانی های گسترده هوایی
کنفرانس فیزیک ایران 97(2018-08-27)
9021334006, محمود بهمن آبادی, ^گوهر رستگارزاده*
آشکارسازی بهمن های گسترده هوایی ناشی از نوترینوهای کیهانی توسط آرایه های زمینی آشکارساز پرتوهای کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران 97(2018-08-27)
^گوهر رستگارزاده*, 9611342002
محاسبه ی نظری شاخص طیفی شار پرتوهای کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶(2017-08-28)
9012351005, ^گوهر رستگارزاده
بررسی مشخصه های سیگنال رادیویی برای آرایه فرضی رادیویی سمنان
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶(2017-08-28)
9511342001, ^گوهر رستگارزاده
بررسی تفکیک جرمی پرتوهای کیهانی از طریق توزیع زمانی ذرات ثانویه در فاصله بهینه
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶(2017-08-28)
9121342002, ^گوهر رستگارزاده
استفاده از کُد شبیه سازی CRPropa3.0در انتشار پرتوهای کیهانی به غایت پرانرژی در فضای بین کهکشانی
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶(2017-08-28)
8711338007, ^گوهر رستگارزاده
وابستگی مشخصات سیگنال های رادیویی به جهت ورود پرتو های کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶(2017-08-28)
9511342001, ^گوهر رستگارزاده
The effect of geomagnetic field on radio signal patterns from cosmic ray air showers
The International Cosmic Ray Conference 2017(2017-07-12)
9511342001, ^گوهر رستگارزاده
An investigation on the phase angle of radio signals from cosmic ray air showers
The International Cosmic Ray Conference 2017(2017-07-12)
9511342001, ^گوهر رستگارزاده
اثر چیدمان آرایه¬ی پرتوهای کیهانی درتعیین فاصله بهینه
کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۵(2016-08-22)
9121342002, ^گوهر رستگارزاده*
تابع توزیع زاویه سرسویی بهمن های هوایی گسترده ی آشکارسازی شده توسط زیر آرایه البرز -1
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^گوهر رستگارزاده, محمود بهمن آبادی
تعیین عمق بیشینه بهمن به کمک شیب تابع توزیع عرضی الکترون ها و میون ها در سطح آشکارسازی
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^گوهر رستگارزاده
ترکیب پرتوهای کیهانی به غایت پر انرشی در اطراف انرشی قوزک
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^گوهر رستگارزاده
تعیین فاصله بهینه درتوزیع عرضی ذرات ثانویه در بهمن های گسترده هوایی در آرایه البرز
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^گوهر رستگارزاده
تخمین مقدار انرژی پرتوهای کیهانی از طریق محاسبه چگالی ذرات ثانویه
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^گوهر رستگارزاده
بررسی تابع توزیع عرضی بهمن های هوایی با استفاده از سیگنال های رادیویی
کنفرانس فیزیک ایران 1394(2015-08-24)
^گوهر رستگارزاده
Experimental cosmic ray studies by the sub-array of the Alborz-l array....
The 34 th International cosmic ray conference ICRC(2015-07-30)
سهیلا عبدالهی, ^گوهر رستگارزاده, محمود بهمن آبادی
A new method to determine air shower propagation direction based on radio signal patterns
The 34 th International cosmic ray conference ICRC(2015-07-30)
^گوهر رستگارزاده
Are inclined air showers from cosmic rays the most suitable to radio detection?
The 34 th International cosmic ray conference ICRC(2015-07-30)
^گوهر رستگارزاده
ترکیب مشاهده پذیر های بهمن های گسترده هوایی برای تقویت تفکیک جرمی پرتو های کیهانی اولیه
هشتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2015-02-04)
^گوهر رستگارزاده
مطالعه نرخ رخداد های ثبت شده توسط زیر آرایه ی بهمن های هوایی البرز 1 شامل 5 آشکار ساز سوسوزن
هشتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2015-02-04)
^گوهر رستگارزاده, سهیلا عبدالهی, محمود بهمن آبادی
بررسی تاثیر زوایای سمتی و سرسویی بر روی الگوی حاصل از سیگنال های رادیویی بهمن های هوایی
هشتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2015-02-04)
^گوهر رستگارزاده
تخمین ترکیب جرمی پرتو های کیهانی با استفاده از الگوهای چند پارامتری توپولوژیکی
همایش ملی گرانش و کیهانشناسی 93(2015-01-21)
^گوهر رستگارزاده
مطالعه تجربی پرتوهای کیهانی توسط زیر آرایه البرز 1 شامل 5 آشکارساز سوسوزن
کنفرانس فیزیک ایران 1393(2014-09-08)
^گوهر رستگارزاده, سهیلا عبدالهی, محمود بهمن آبادی
بررسی طول تضعیف هادرون های بهمن های گسترده هوایی ژرتو های کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران 1393(2014-09-08)
^گوهر رستگارزاده
تاثیر میدان مغناطیسی فرا کهکشانی بر روی انتشار پرتو های کیهانی به غایت پر انر}ی
کنفرانس فیزیک ایران 1393(2014-09-08)
^گوهر رستگارزاده
تعیین بازده آشکارسازی یک آرایه متقارن پرتو کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران 1393(2014-09-08)
^گوهر رستگارزاده
وابستگی نورفلورسانس میتشر شده به ارتفاع در بهمن های گسترده هوایی
هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2014-01-25)
^گوهر رستگارزاده
توزیع انرژی و وابستگی جرمی نوترینوهای ثانویه پرتوهای کیهانی
هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2014-01-25)
^گوهر رستگارزاده
توزیع عرضی انرژی و ذرات هادرون در بهمه های گسترده هوایی
هفتمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2014-01-25)
^گوهر رستگارزاده
وابستگی شیب توزیع عرضی الکترونها و میونها به انرژی و جرم پرتوهای کیهانی اولیه
کنفرانس فیزیک ایران 1392(2013-08-26)
^گوهر رستگارزاده
طیف انزژی هادرون های ثانویه در بهمن های گسترده هوایی پرتوهای کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران 1392(2013-08-26)
^گوهر رستگارزاده
آشکارسازی پرتوهای کیهانی با استفاده از امواج رادیویی تابش شده توسط ذرات ثانویه در بهمن های گسترده هوایی
ششمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2013-01-24)
^گوهر رستگارزاده
توزیع عرضی چگالی انرژی میون های ثانویه در پرتو های کیهانی
ششمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2013-01-24)
^گوهر رستگارزاده
استفاده از روش LDA در جداسازی جرمی پرتو های کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران 1391(2012-08-27)
^گوهر رستگارزاده
توزیع عرضی نور فلورسانس در بهمن های گسترده هوایی پرتوهای کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران 1391(2012-08-27)
^گوهر رستگارزاده
وابستگی گسترش طولی میون های ثانویه به اولین نقطه بر هم کنش هادرونی پرتو های کیهانی
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^گوهر رستگارزاده
مطالعه خصوصیات بهمن های هوایی مایل
پنجمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2011-12-29)
^گوهر رستگارزاده
وابستگی جرمی نسبت نور ماورائ بنفش به مرئی در فوتون های چرنکوف پرتو های کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران 1390(2011-09-05)
^گوهر رستگارزاده
وابستگی گسترش طولی بهمن های گسترده هوایی به اولین نقطه برهم کنش هادرونی پرتوهای کیهانی با اتمسفر زمین
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی( 1389)(2011-01-05)
^گوهر رستگارزاده
قابلیت پارامتر های مختلف بهمن های هوایی گسترده در جدا سازی جرمی پرتو های کیهانی
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی( 1389)(2011-01-05)
^گوهر رستگارزاده
سطح مقطع اندرکنش پرتوهای کیهانی با اتمسفر زمین و مطالعه وابستگی آن با جرم و انرژی پرتو اولیه
چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2010-12-29)
^گوهر رستگارزاده
عدم تقارن در توزیع طولی بهمن های گسترده هوایی
چهارمین همایش ملی نجوم و اختر فیزیک(2010-12-29)
^گوهر رستگارزاده
تاثیرمدل های اندر کنشی هادرونی انرژی های پایین در تعداد آنتی پروتون های ثانویه پرتو های کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
^گوهر رستگارزاده
شبیه سازی پرتوها ی کیهانی و محاسبه انحراف معیارنسبی در تعداد الکترونها و عمق بیشینه بهمن های گسترده هوایی
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
^گوهر رستگارزاده
وابستگی محل قله توزیع عرضی دانسیته فوتونهای چرنکوف با زاویه ورودی پرتو های کیهانی
کنفرانس فیزیک ایران(1389)(2010-09-11)
^گوهر رستگارزاده
تفکیک جرمی پرتوهای کیهانی با استفاده از عمق بیشینه بهمن های هوایی
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی (1388)(2010-01-06)
^گوهر رستگارزاده
کاربرد مدل های اندر کنش هادرونی انرژی های پایین در شبیه سازی پرتو های کیهانی
همایش ملی گرانش و کیهان شناسی (1388)(2010-01-06)
^گوهر رستگارزاده
مطالعه مشخصه های طیف فوتونهای چرنکوف وکاربرد آن در نجوم گاما
دومین همایش نجوم و اختر فیزیک(2009-12-30)
^گوهر رستگارزاده
تفکیک جرمی پرتوهای کیهانی و تاثیر مدل های برهم کنش هادرونی انرژی های بالا در تعیین ترکیب جرمی
دومین همایش نجوم و اختر فیزیک(2009-12-30)
^گوهر رستگارزاده
اثر متقابل انرژی وارتفاع بر روی توزیع عرضی نور چرنکوف در بهمن پرتو گاما
کنفرانس فیزیک ایران 1388(2009-08-15)
^گوهر رستگارزاده
بررسی نوسانات فراوانی الکترون ها و میون های تولید شده و عمق ماکزیمم بهمن های شبیه سازی شده بوسیله مدل های اندرکنشی انرژی های فوق العاده زیاد
کنفرانس فیزیک ایران 1388(2009-08-15)
^گوهر رستگارزاده
Thermochemical synthesis of CdS nanoparticles and investigation on luminescence properties
International Conferences on Nano-Materials for Electronics (ICNME 2006)(2006-11-27)
^گوهر رستگارزاده, زهره صداقت, نیما تقوی نیا
رشد ترموشیمیایی و بررسی ساختار کریستالی نانو ذرات CdS
کنفرانس فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود(2006-08-28)
^گوهر رستگارزاده, زهره صداقت, زهره صداقت, نیما تقوی نیا, نیما تقوی نیا, مازیار مرندی, مازیار مرندی
بررسی اثر دما و عامل پوششی بر روی رشد نانوذرات CdS
اولین کنفرانس مشترک ماده چگال(2005-11-30)
^گوهر رستگارزاده, زهره صداقت, زهره صداقت
آشکارسازی پرتوهای کیهانی با آرایه رادیویی دانشگاه سمنان
چهارمین کنفرانس ملی تشعشعات فضایی(2021-07-07)
^گوهر رستگارزاده*
شبیه سازی عملکرد آشکارسازهای ذرات آرایه رادیویی دانشگاه سمنان بعنوان شرط فعالسازی خارجی
چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2021-01-25)
9611342002*, 9711543002, ^گوهر رستگارزاده
تعیین هسته های بهمن های گسترده هوایی با استفاده از امواج رادیویی پرتوهای کیهانی
چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2021-01-25)
9621336001*, 9511342001, ^گوهر رستگارزاده
فرآیند اصلاح داده های تجربی نمونه اولیه آرایه رادیویی دانشگاه سمنان
چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2021-01-25)
9511342001*, ^گوهر رستگارزاده, ^حمید مقدادی نیشابوری
شبیه سازی اپتیک Wolter-I در تلسکوپ پرتو ایکس با Geant4
چهاردهمین کنفرانس نجوم و اختر فیزیک ایران(2021-01-25)
9611342001*, ^گوهر رستگارزاده
مطالعه کارایی واحد راه انداز خارجی SURA در تعیین موقعیت هسته های پرتوهای کیهانی
چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2021-01-25)
9711543002*, 9811543001, ^گوهر رستگارزاده
بررسی مشخصه ها و تحلیل آخرین داده های تجربی آرایه رادیویی دانشگاه سمنان(SURA)
چهاردهمین کنفرانس ملی نجوم و اختر فیزیک ایران(2021-01-25)
^گوهر رستگارزاده
استفاده از پارامتر زمان در تفكيك بهمن هاي الكترومغناطيسي و هادروني ناشي از پرتوهاي كيهاني
لكزيان صديقه ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عميق مايل در بهمن هاي گسترده هوايي
عظيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش هاي جدا سازي جرمي در پرتو هاي كيهاني
علي بخش مريم(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين پارامتر هاي بهمن هاي هواييبا حمل اولين نقطه بر همكنش هادروني
ارباب سمانه(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ناخمسانگردي پرتوهاي كيهاني
ذكريايي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از پارامتر نسبت شدت نور ماورا بنفش به مرئي در فوتونهاي چرنكوف جهت جداسازي جرمي پرتوهاي كيهاني
شكري عثماونداني فتانه(تاریخ دفاع: 1390/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت يك نوع دستگاه اسپكترومتر
آقانور آشتياني حوريه(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توزيع عرضي ميون ها در بهمن هاي مايل
نجيمي مطهره(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روش LDAدر تعيين جرم اوليه پرتو كيهاني
دوستي ليلا(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
باقري زهرا(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فاني اسكي مظاهر(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ستاره نسرين(تاریخ دفاع: 1392/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مصطفوي الحسيني مريم(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ابراهيميان زهرا(تاریخ دفاع: 1392/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نعيمي بيدگلي احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
روشن نسب محسن(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي نور فلورسانس پرتوكيهاني
قلاوند نوشين(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتشار پرتوهاي كيهاني در فضاي بين ستاره اي
پرويزي بهاره(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آرايه هاي آشكارساز پرتوهاي كيهاني
دانش مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منابع پرتوهاي كيهاني
عباسي سميه(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي امواج راديويي از پرتوهاي كيهاني
سبوحي محمد(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازسازي بهمن هاي گسترده هوايي
عباسي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطاله شيب توزيع عرضي هادرون هاي ثانويهدر پرتوهاي كيهاني
عباس نژاد حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پارامترهاي تفكيك جرمي پرتوهاي كيهاني
نعمتي محمد(تاریخ دفاع: 1395/03/16) ، مقطع : دكتري
مطالعه توزيع عرضي بهمن هاي گسترده هوايي در پرتوهاي كيهاني
رافضي ليلا(تاریخ دفاع: 1396/09/13) ، مقطع : دكتري
مطالعه پرتوهاي كيهاني با استفاده از داده هاي رصدخانه البرز
خوش آبادي سحر(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : دكتري
همبستگي فضايي بين ميدان هاي مغناطيسي عمودي و افقي در مناطق بين شبكه اي نور سپهر خورشيد
شيباني كارخانه مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پارامتر سن در بهمن هاي گستره هوايي
دياني الهام(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حساسيت بهمن هاي گستره هوايي به رفتار اندركنش هاي هادروني در انرژي هاي بغايت زياد
فضلي شوركائي سكينه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري جرم و انرژي پرتوهتي كيهاني با استفاده از امواج راديويي ناشي از ذرات ثانويه در بهمن هاي گستره هوايي
جلودار آشتياني گلاره(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي خوشه مركزي آرايه البرز 1 شامل 5 آشكارساز سوسوزن
مرتضوي مقدم صبا(تاریخ دفاع: 1399/03/07) ، مقطع : دكتري
ناپايداري هاي دوشاره اي گاز و گردو غبار در يك قرص پيش سياره اي
عودي راضيه(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : دكتري
بررسي انتشار پرتوهاي كيهاني در فضاي ميان سياره اي
فلاح نژاد هاجر(تاریخ دفاع: 1398/02/16) ، مقطع : دكتري
تاثير ميدان مغناطيسي كهكشاني بر انتشار پرتوهاي كيهاني
موسوي نژاد معصومه السادات(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پوزيترون هاي كيهاني
بوذرپور سحر(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عدم تقارن در توزيع زاويه اي فوتونها چرنكوف توليد شده در بهمن هاي گسترده هوايي به خاطر وجود ميدان مغناطيسي زمين
معروفي علي(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تكه تكه شدن ابرهاي مولكولي رشته اي مغناطيده
جلالي ميلاد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تابش چرنوكوف راديويي بهمن هاي هوايي پرتو هاي كيهاني
ملك پورطالكويي سميه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از ساختار زماني ذرات ثانويه در تعيين تركيب جرمي پرتوهاي كيهاني
عباس نژاد حسين ، مقطع : دكتري
ساختار زماني ذرات ثانويه در پرتوهاي كيهاني
معصومي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ميدان الكتريكي رعد و برق بر شدت پرتوهاي كيهاني
پورهاشمي سيد ابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختار زماني ثانويه هاي ميون و الكترون در بهمن هاي گسترده هوايي پرتو هاي كيهاني
ملك زادگان آرمان(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شواهد وجود و ماهيت ذرات ماده تاريك
شريفي شهريار(تاریخ دفاع: 1398/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مشخصه هاي امواج راديويي آرايه راديويي پرتوهاي كيهاني در سمنان
سبوحي محمد ، مقطع : دكتري
بررسي معادله ي GZK در فضاي تكانه ي خميده
جعفري مته كلايي مهدي ، مقطع : دكتري
شبيه سازي تلسكوپ هاي پرتو ايكس با استفاده از GEANT4
عباسيان مطلق مهدي ، مقطع : دكتري
تعيين محل هسته بهمن پرتو هاي كيهاني با استفاده از سيگنالهاي راديويي ذرات ثانويه در محل آزمايش SURA
اقاجانپورمير سيده فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
عملكرد آشكارسازهاي ذرات آرايه راديويي دانشگاه سمنان بعنوان شرط فعالسازي خارجي
علي بخش مريم ، مقطع : دكتري
استفاده از پارامتر زمان در تفكيك بهمن هاي الكترومغناطيسي و هادروني ناشي از پرتوهاي كيهاني
لكزيان صديقه ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه عميق مايل در بهمن هاي گسترده هوايي
عظيمي زهرا(تاریخ دفاع: 1390/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روش هاي جدا سازي جرمي در پرتو هاي كيهاني
علي بخش مريم(تاریخ دفاع: 1390/07/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه بين پارامتر هاي بهمن هاي هواييبا حمل اولين نقطه بر همكنش هادروني
ارباب سمانه(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ناخمسانگردي پرتوهاي كيهاني
ذكريايي محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1390/11/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از پارامتر نسبت شدت نور ماورا بنفش به مرئي در فوتونهاي چرنكوف جهت جداسازي جرمي پرتوهاي كيهاني
شكري عثماونداني فتانه(تاریخ دفاع: 1390/07/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ساخت يك نوع دستگاه اسپكترومتر
آقانور آشتياني حوريه(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
توزيع عرضي ميون ها در بهمن هاي مايل
نجيمي مطهره(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از روش LDAدر تعيين جرم اوليه پرتو كيهاني
دوستي ليلا(تاریخ دفاع: 1391/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
باقري زهرا(تاریخ دفاع: 1391/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
فاني اسكي مظاهر(تاریخ دفاع: 1391/12/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ستاره نسرين(تاریخ دفاع: 1392/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
مصطفوي الحسيني مريم(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
ابراهيميان زهرا(تاریخ دفاع: 1392/06/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
نعيمي بيدگلي احسان(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
روشن نسب محسن(تاریخ دفاع: 1392/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي نور فلورسانس پرتوكيهاني
قلاوند نوشين(تاریخ دفاع: 1393/12/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
انتشار پرتوهاي كيهاني در فضاي بين ستاره اي
پرويزي بهاره(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي آرايه هاي آشكارساز پرتوهاي كيهاني
دانش مرضيه(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
منابع پرتوهاي كيهاني
عباسي سميه(تاریخ دفاع: 1393/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شبيه سازي امواج راديويي از پرتوهاي كيهاني
سبوحي محمد(تاریخ دفاع: 1394/07/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بازسازي بهمن هاي گسترده هوايي
عباسي فاطمه(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطاله شيب توزيع عرضي هادرون هاي ثانويهدر پرتوهاي كيهاني
عباس نژاد حسين(تاریخ دفاع: 1393/07/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پارامترهاي تفكيك جرمي پرتوهاي كيهاني
نعمتي محمد(تاریخ دفاع: 1395/03/16) ، مقطع : دكتري
مطالعه توزيع عرضي بهمن هاي گسترده هوايي در پرتوهاي كيهاني
رافضي ليلا(تاریخ دفاع: 1396/09/13) ، مقطع : دكتري
مطالعه پرتوهاي كيهاني با استفاده از داده هاي رصدخانه البرز
خوش آبادي سحر(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : دكتري
همبستگي فضايي بين ميدان هاي مغناطيسي عمودي و افقي در مناطق بين شبكه اي نور سپهر خورشيد
شيباني كارخانه مرتضي(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پارامتر سن در بهمن هاي گستره هوايي
دياني الهام(تاریخ دفاع: 1394/12/03) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حساسيت بهمن هاي گستره هوايي به رفتار اندركنش هاي هادروني در انرژي هاي بغايت زياد
فضلي شوركائي سكينه(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اندازه گيري جرم و انرژي پرتوهتي كيهاني با استفاده از امواج راديويي ناشي از ذرات ثانويه در بهمن هاي گستره هوايي
جلودار آشتياني گلاره(تاریخ دفاع: 1394/07/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل داده هاي خوشه مركزي آرايه البرز 1 شامل 5 آشكارساز سوسوزن
مرتضوي مقدم صبا(تاریخ دفاع: 1399/03/07) ، مقطع : دكتري
ناپايداري هاي دوشاره اي گاز و گردو غبار در يك قرص پيش سياره اي
عودي راضيه(تاریخ دفاع: 1399/07/30) ، مقطع : دكتري
بررسي انتشار پرتوهاي كيهاني در فضاي ميان سياره اي
فلاح نژاد هاجر(تاریخ دفاع: 1398/02/16) ، مقطع : دكتري
تاثير ميدان مغناطيسي كهكشاني بر انتشار پرتوهاي كيهاني
موسوي نژاد معصومه السادات(تاریخ دفاع: 1395/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه پوزيترون هاي كيهاني
بوذرپور سحر(تاریخ دفاع: 1395/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
عدم تقارن در توزيع زاويه اي فوتونها چرنكوف توليد شده در بهمن هاي گسترده هوايي به خاطر وجود ميدان مغناطيسي زمين
معروفي علي(تاریخ دفاع: 1394/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تكه تكه شدن ابرهاي مولكولي رشته اي مغناطيده
جلالي ميلاد(تاریخ دفاع: 1395/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تابش چرنوكوف راديويي بهمن هاي هوايي پرتو هاي كيهاني
ملك پورطالكويي سميه(تاریخ دفاع: 1396/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفاده از ساختار زماني ذرات ثانويه در تعيين تركيب جرمي پرتوهاي كيهاني
عباس نژاد حسين ، مقطع : دكتري
ساختار زماني ذرات ثانويه در پرتوهاي كيهاني
معصومي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1396/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تاثير ميدان الكتريكي رعد و برق بر شدت پرتوهاي كيهاني
پورهاشمي سيد ابراهيم(تاریخ دفاع: 1397/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل ساختار زماني ثانويه هاي ميون و الكترون در بهمن هاي گسترده هوايي پرتو هاي كيهاني
ملك زادگان آرمان(تاریخ دفاع: 1397/11/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
شواهد وجود و ماهيت ذرات ماده تاريك
شريفي شهريار(تاریخ دفاع: 1398/02/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي مشخصه هاي امواج راديويي آرايه راديويي پرتوهاي كيهاني در سمنان
سبوحي محمد ، مقطع : دكتري
بررسي معادله ي GZK در فضاي تكانه ي خميده
جعفري مته كلايي مهدي ، مقطع : دكتري
شبيه سازي تلسكوپ هاي پرتو ايكس با استفاده از GEANT4
عباسيان مطلق مهدي ، مقطع : دكتري
تعيين محل هسته بهمن پرتو هاي كيهاني با استفاده از سيگنالهاي راديويي ذرات ثانويه در محل آزمايش SURA
اقاجانپورمير سيده فاطمه ، مقطع : كارشناسي ارشد
عملكرد آشكارسازهاي ذرات آرايه راديويي دانشگاه سمنان بعنوان شرط فعالسازي خارجي
علي بخش مريم ، مقطع : دكتري
لیزر گاز دینامیک
لیزر گاز دینامیک
کاوشی در مرکز کهکشان از طریق لنزینگ قوی گرانشی(ناظر)
(2017-10-31)

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
مکانیک آماری پیشرفته   (360 بار دانلود)
آنتن LPDA   (364 بار دانلود)
آنتن مورد استفاده در اولین تست میدانی آرایه رادیویی دانشگاه سمنان
دانشجویان دکتری(آقای سبوحی و خانم ها مصطفوی و علی بخش)   (371 بار دانلود)
دانشجویان دکتری در اولین تست میدانی آرایه رادیویی دانشگاه سمنان
الکترونیک SURA   (357 بار دانلود)
بخشی از الکترونیک مورد استفاده در آرایه رادیویی دانشگاه سمنان در اولین تست میدانی آرایه
انفجار بزرگ 2   (879 بار دانلود)
فیزیک محیط میان ستاره ای   (539 بار دانلود)
مرجع درسی دوره دکتری
اختر فیزیک انرژی بالا   (535 بار دانلود)
مرجع درس دوره دکتری
پانل خورشیدی   (350 بار دانلود)
پانل خورشیدی مورد استفاده در اولین تست میدانی آرایه رادیویی دانشگاه سمنان
دانشجویان دکتری(آقای عباسیان و خانم ها مصطفوی و علی بخش)   (374 بار دانلود)
دانشجویان دکتری در اولین تست میدانی آرایه رادیویی دانشگاه سمنان
انفجار بزرگ 1   (602 بار دانلود)
انفجار بزرگ 3   (512 بار دانلود)
بهمن های گسترده هوایی   (915 بار دانلود)
مرجع مفید برای مطالعه مقدمات پرتو کیهانی در دوره کارشناسی ارشد و دکتری
مفاهیم اختر فیزیک   (477 بار دانلود)
مرجع درس نجوم و اختر فیزیک دوره کارشناسی

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
اختر فیزیک انرژی بالا   (369 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : پرتو کیهانی (نجوم و اختر فیزیک)
روش های پیشرفته در فیزیک محاسباتی و شبیه سازی   (375 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : پرتو کیهانی (نجوم و اختر فیزیک)
فیزیک مدرن   (388 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
فیزیک 2   (372 بار دانلود)
رشته : فیزیک- فیزیک مهندسی , گرایش : فیزیک
نجوم و اختر فیزیک   (379 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
کوانتوم مکانیک 1   (370 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
مکانیک آماری پیشرفته 1   (420 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : فیزیک
فیزیک محیط میان ستاره ای   (378 بار دانلود)
رشته : فیزیک , گرایش : پرتو کیهانی (نجوم و اختر فیزیک)

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

سمنان , روبروی پارک سوکان, دانشگاه سمنان, دانشکده فیزیک
grastegar@semnan.ac.ir
(+98)2331533248

فرم تماس